Sektor za potporu sustavu športa

Koju stručnu osposobljenost mora imati osoba koja obavlja poslove trenera u Republici Hrvatskoj?

Članak 9. stavak 2. Zakona o sportu  propisuje da trener mora imati stručnu spremu najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu, dok stavak 3. istoga članka propisuje da poslove trenera može obavljati osoba koja je za te poslove osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra na temelju programa za stjecanje licencije krovnih svjetskih ili europskih udruženja određenog športa, koja je osvojila medalju na olimpijskim igrama, svjetskim ili europskim seniorskim prvenstvima, a stručno je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra u športu te koja je poslove trenera obavljala najmanje 15 godina do dana stupanja na snagu Zakona, a stručno je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra u športu. Stavkom 4. istoga članka Zakona propisuje se da iznimno, ako pravna osoba koja je registrirana za obavljanje športskih djelatnosti nema mogućnosti zaposliti osobu koja ispunjava uvjete za obavljanje stručnih poslova iz stavka 2. i 3. ovoga članka, a obavljanje poslova ne trpi odgodu te poslove može privremeno obavljati i osoba koja je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra u športu. Napominjemo, kako Zakon o sportu nije definirao rok za privremeno obavljanje stručnog posla na temelju članka 9. stavka 4.

Nadalje, članak 10. Zakona o sportu propisuje da se osobom osposobljenom za rad u športu smatra osoba koja podučava građane osnovnoj tehnici pojedinog športa ili provodi športsku rekreaciju građana, a osposobljena je za taj rad putem ustanove za osposobljavanje kadra u športu, s time da športsku rekreaciju građana može provoditi samo na temelju programa kojega je izradila osoba koja ima najmanje stručnu spremu propisanu za trenera prvostupnika.Mogu li obavljati športsku djelatnost putem obrta?

Člankom 18. stavak 1. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), športske djelatnosti su sudjelovanje u športskom natjecanju, športska priprema, športska rekreacija, športska poduka, organiziranje športskog natjecanja, vođenje športskog natjecanja i upravljanje i održavanje športskom građevinom.

Članak 19. navedenog zakona propisuje da športsku djelatnost športske pripreme, športske rekreacije i športske poduke mogu obavljati fizičke i pravne osobe sukladno odredbama ovoga zakona, a članak 5. propisuje da se fizičkim osobama u sustavu športa smatraju športaši, treneri, osobe osposobljene za rad u športu, osobe koje sudjeluju u organiziranju i vođenju športskog natjecanja (športski sudac, športski delegat i športski povjerenik) te menadžeri u športu, a pravnim osobama u sustavu športa smatraju se udruge, trgovačka društva i ustanove koje se sukladno članku 20. upisuju u registar športskih djelatnosti koje vode uredi državne uprave u županiji odnosno Gradu Zagrebu prema sjedištu pravne odnosno prebivalištu fizičke osobe.

Iz svega navedenoga, Zakon o sportu ne propisuje mogućnost obavljanja športskih djelatnosti putem obrta.Koje ustanove provode programe osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u športu?

Programe osposobljavanja kadra u športu u smislu potrebne stručne spreme za obavljanje stručnih poslova u športu na način kako propisuje Zakon o sportu, provode ustanove za obrazovanje odraslih na temelju programa odobrenog od ministarstva zaduženog za područje obrazovanja. Na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport nalazi se popis programa ustanova za obrazovanje odraslih za osposobljavanje i usavršavanje. S obzirom da izdavanje rješenja nije u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za šport, već Ministarstva znanosti i obrazovanja, navedeni popis nije službena evidencija te postoji mogućnost da se neki odobreni programi ne nalaze na navedenom popisu.Može li Središnji državni ured za šport sufinancirati programe školskih športskih društava?

Središnji državni ured za šport iz sredstava Državnoga proračuna Republike Hrvatske, sufinancira programe i projekte i to udruga iz sustava športa i to isključivo putem natječaja koje objavljuje na svojoj službenoj mrežnoj stranici . Odgojno-obrazovne ustanove u kojima djeluju školska športska društva mogu biti prihvatljivi partneri u provedbi programa.

Na temelju članka 75. Zakona o športu („Narodne novine“, broj 76/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), programe zadovoljavanja javnih potreba u športu koji se odnose na financiranje športa djece i mladeži u provedbi izvannastavnih školskih športskih aktivnosti unutar školskog športskog društva provodi Hrvatski školski športski savez koji se financira iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Također, na temelju članka 76. Zakona o športu javne potrebe u športu, poticanje i promicanje športa, provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata te djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza, su programi odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno navedenom, školska športska društva u odgojno-obrazovnim ustanovama mogu se sufinancirati iz sredstava Hrvatskog školskog športskog saveza, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno putem županijskih športskih saveza, županijskih školskih športskih saveza te kao prihvatljiv partner  u provedbi programa putem natječaja koji provodi Središnji državni ured za šport.Koje sve programe i aktivnosti športskih udruga sufinancira Središnji državni ured za šport?

Svi programi i aktivnosti športskih udruga mogu se sufinancirati isključivo putem natječaja/javnog poziva koje Središnji državni ured za šport objavljuje na svojoj mrežnoj stranici sdus.gov.hr te ne postoji zakonska mogućnost sufinanciranja športskih programa osim putem natječaja.Vezano uz upis u razredne odjele za športaše mora li se dokumentacija koja donosi dodatne bodove za upis tražiti od nacionalnog športskog saveza?

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škola (NISpuSŠ)  www.upisi.hr. Kada Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojim mrežnoj stranici https://mzo.hr/ objavi Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole potrebno je voditi brigu o rokovima u vezi s prijavom u NISpuŠS. U slučaju da učenik u zadanom roku  ne iskaže interes za upis u razredne odjele za športaše (mora unijeti šport kojim se bavi i klub), neće steći uvjet za upis u razredne odjele za športaše. Na temelju prijava u NISpuSŠ, Središnji državni ured za šport dostavlja nerangirane liste prijavljenih učenika-športaša po športovima odgovarajućim nacionalnim športskim savezima. Postupak rangiranja provode nacionalni športski savezi na temelju svojih kriterija koji moraju biti javno objavljeni na njihovim mrežnim stranicama. Daljnje bodovanja za učenika-športaša nakon rangiranja nacionalnog športskog saveza provodi se sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.Mora li se pokrenuti postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije koja je stečena na području bivše države (Jugoslavija)?

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, člankom 48. („Narodne novine“, broj: 82/15) propisuje da su diplome, svjedodžbe i druge javne isprave kojima se potvrđuje uspješno završeno formalno obrazovanje i po potrebi stručno usavršavanje i osposobljavanje koje je izdalo nadležno tijelo na području bivše Jugoslavije prije 8. listopada 1991. godine izjednačene po pravnoj snazi s diplomama, svjedodžbama i drugim javnim ispravama koje su izdala nadležna tijela Republike Hrvatske te ne podliježu provjeri u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.Na koji način se može pokrenuti postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije?

Središnji državni ured za šport provodi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u športu u Republici Hrvatskoj za športskog trenera, športskog učitelja/instruktora i športskog voditelja sukladno Pravilniku o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa („Narodne novine“, broj: 49/17).

Detaljne upute možete pronaći na poveznici Središnjeg državnog ureda za šport.