Registar profesionalnih sportskih klubova

Profesionalni sportski klub obvezno se upisuje u Registar profesionalnih sportskih klubova koji vodi Središnji državni ured za šport. Registar je javan. Svatko ima pravo uvida u podatke upisane u Registru. Pristup Registru je u strojno čitljivom formatu. Registar sadrži: redni broj, naziv kluba, adresu, ovlaštene osoba, registarski broj upisa i datum upisa u Registar. Središnji državni ured za šport na pisano traženje izdaje ovjereni izvadak.

 

 

O upisu u Registar donosi se rješenje u roku od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za upis.

Ako nakon upisa u Registar profesionalnih sportskih klubova profesionalni sportski klub prestane ispunjavati uvjete iz članka 24. stavka 1. Zakona o sportu, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport donijet će rješenje o brisanju iz Registra.

Klubovi brisani iz Registra:

 

 

Naputak za ispunjavanje zahtjeva za izvadak/upis/upis promjena u Registar profesionalnih sportskih klubova

Uz obrazac zahtjeva za izvadak/upis/upis promjena u Registar, sportski klub prilaže:

 

  • izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (za sportski klub - udrugu za natjecanje), odnosno izvadak iz Sudskog registra (za sportsko dioničko društvo);
  • podatke o članovima nadzornog odbora i članovima uprave sportskoga dioničkog društva (ime, prezime, OIB, funkcija, datum stupanja na funkciju, trajanje mandata);
  • podatke o članovima tijela sportskog kluba - udruge za natjecanje (ime, prezime, OIB,  funkcija, datum stupanja na funkciju, trajanje mandata);
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 24. stavka 1. Zakona o sportu;
  • upravnu pristojbu na zahtjev u iznosu od 20,00 kuna po Tar. br. 1., za Rješenje o upisu u Registar profesionalnih sportskih klubova u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 2., odnosno za Izvadak iz Registra profesionalnih sportskih klubova u iznosu od 20,00 kuna po Tar. br. 4. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16) i Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17 i 127/17).

 

Navedeni prilozi ne mogu biti stariji od deset dana od dana kada su zaprimljeni u Središnji državni ured za šport i podnose se u izvorniku, prijepisu ili ovjerenoj preslici.

Ispunjeni zahtjev potrebno je uz sve potrebne priloge poslati na adresu:

Središnji državni ured za šport
(Registar profesionalnih sportskih klubova)
 Savska cesta 28/I
10 000 Zagreb