Česta pitanja i odgovori

Sportska inspekcija

Kome prijaviti nepravilnosti u radu pravnih i fizičkih osoba u sustavu športa?

Nepravilnosti u radu pravnih i fizičkih osoba u sustavu športa najbolje je prijaviti sportskom inspektoru u Uredu državne uprave u županiji u kojoj predmetna pravna ili fizička osoba ima sjedište odnosno prebivalište. Kontakte sportskih inspektora u Uredima državne uprave u županijama, odnosno Kontrolnom uredu Grada Zagreba možete pronaći na poveznici.


 

Što ako u mojoj županiji nema sportskog inspektora?

U slučaju da Ured državne uprave u županiji nije imenovao sportskog inspektora, nepravilnost treba prijaviti izravno Samostalnoj službi sportske inspekcije Središnjeg državnog ureda za šport.


 

Zašto ne bih nepravilnosti odmah prijavio Samostalnoj službi sportske inspekcije Središnjeg državnog ureda za šport?

Državni sportski inspektori Samostalne službe sportske inspekcije Središnjeg državnog ureda za šport sukladno Zakonu o sportskoj inspekciji u pravilu obavljaju inspekcijske poslove u II. stupnju, a samo iznimno u I. stupnju. Ukoliko prijavu dostavite državnim sportskim inspektorima Samostalne službe sportske inspekcije Središnjeg državnog ureda za šport ista će biti proslijeđena nadležnom sportskom inspektoru u uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom kontrolnom uredu Grada Zagreba, na području kojih subjekt nadzora ima sjedište. Slijedom navedenoga, zbog brzine i ekonomičnosti postupka, savjetujemo izravno obraćanje nadležnim sportskom inspektoru u uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom kontrolnom uredu Grada Zagreba.


 

Da li općinski načelnik može biti predsjednik kluba?

Ne. Dužnosnici ne mogu biti članovi upravljačkog tijela sportske udruge, niti mogu biti ovlašteni za zastupanje iste. Ažurirani popis dužnosnika možete pregledati na sljedećoj poveznici: https://www.sukobinteresa.hr/hr/registar-duznosnika.


 

Da li predsjednik kluba može biti i predsjednik saveza?

Da. Zakon o sportu ne propisuje nikakva ograničenja koja bi sprječavala članove upravljačkih tijela sportskog kluba da sudjeluju u radu upravljačkih tijela sportskog saveza.


 

Tko je ovlašten obavljati liječničke preglede za sportaše?

Liječničke preglede sportaša utvrđuju ovlašteni liječnici specijalisti sportske medicine, specijalisti medicine rada i sporta ili liječnici drugih specijalnosti koji imaju završeni poslijediplomski studij iz medicine rada i sporta.

Sektor za razvoj športa

Na koji način Središnji državni ured za šport sufinancira rad športskih udruga na državnoj razini?

Središnji državni ured za šport sufinancira rad športskih udruga na državnoj razini, temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 76/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), putem Programa javnih potreba u športu državne razine koja provode krovna športska udruženja te putem natječaja „ Poticanje lokalnog športa i športskih natjecanja“ kao i putem „Javnog poziva za sufinanciranje velikih športskih natjecanja“.
 Tko provodi programe javnih potreba u športu državne razine?

Programe javnih potreba u športu državne razine provode krovna športska udruženja odnosno Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski školski sportski savez i Hrvatski akademski sportski savez.
 Za kandidaturu za organizaciju kojih športskih natjecanja je nužno tražiti prethodnu suglasnost Središnjeg državnog ureda za šport?

Članak 63. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 76/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) definira da se pri isticanju kandidature za održavanje olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstava te međunarodnih športskih natjecanja na teritoriju Republike Hrvatske, traži prethodna suglasnost Središnjeg državnog ureda za šport a u iznimnim slučajevima Vlade Republike Hrvatske ukoliko je takva suglasnost propisana pravilima međunarodnih sportskih udruženja u čijoj je nadležnosti održavanje predmetnog natjecanja.
 Što se može smatrati velikom športskom manifestacijom u smislu Javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija?

Velikom športskom manifestacijom može se smatrati ona manifestacija koja okuplja značajan broj sudionika za pojedinu športsku granu ili disciplinu, doprinosi međunarodnoj afirmaciji i popularizaciji hrvatskog športa u svijetu i Republici Hrvatskoj. Također, to su one športske manifestacije koje privlače pažnju i interes široke športske i društvene javnosti te potiču i unapređuju razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unapređenje športa u Republici Hrvatskoj. Uz to, u ekonomskom smislu imaju snažan utjecaj na turizam i privrednu infrastrukturu te kroz medijsku eksponiranost omogućuju izgradnju imidža Republike Hrvatske.
 Tko se sve može biti prijavitelj na Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija?

Prijavitelj na javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija može biti pravna osoba – udruga, koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17), registrirana za obavljanje športske djelatnosti organiziranja i vođenja športskog natjecanja sukladno odredbama Zakona o sportu. Uz to, udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, djelovati na području Republike Hrvatske, upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, upisana u Registar sportskih djelatnosti i registrirana za obavljanja sportske djelatnosti, imati Statut usklađen s Zakonom o udrugama te ostale uvjete propisane Javnim pozivom.
 Kad se osniva nacionalni sportski savez?

Sukladno članku 47. Zakona o sportu nacionalni sportski savez osniva se ako na području Republike Hrvatske djeluju najmanje tri sportska kluba, odnosno najmanje dva sportska saveza osnovana u istome sportu.

Sektor za potporu sustavu športa

Koju stručnu osposobljenost mora imati osoba koja obavlja poslove trenera u Republici Hrvatskoj?

Članak 9. stavak 2. Zakona o sportu  propisuje da trener mora imati stručnu spremu najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu, dok stavak 3. istoga članka propisuje da poslove trenera može obavljati osoba koja je za te poslove osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra na temelju programa za stjecanje licencije krovnih svjetskih ili europskih udruženja određenog športa, koja je osvojila medalju na olimpijskim igrama, svjetskim ili europskim seniorskim prvenstvima, a stručno je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra u športu te koja je poslove trenera obavljala najmanje 15 godina do dana stupanja na snagu Zakona, a stručno je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra u športu. Stavkom 4. istoga članka Zakona propisuje se da iznimno, ako pravna osoba koja je registrirana za obavljanje športskih djelatnosti nema mogućnosti zaposliti osobu koja ispunjava uvjete za obavljanje stručnih poslova iz stavka 2. i 3. ovoga članka, a obavljanje poslova ne trpi odgodu te poslove može privremeno obavljati i osoba koja je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra u športu. Napominjemo, kako Zakon o sportu nije definirao rok za privremeno obavljanje stručnog posla na temelju članka 9. stavka 4.

Nadalje, članak 10. Zakona o sportu propisuje da se osobom osposobljenom za rad u športu smatra osoba koja podučava građane osnovnoj tehnici pojedinog športa ili provodi športsku rekreaciju građana, a osposobljena je za taj rad putem ustanove za osposobljavanje kadra u športu, s time da športsku rekreaciju građana može provoditi samo na temelju programa kojega je izradila osoba koja ima najmanje stručnu spremu propisanu za trenera prvostupnika.Mogu li obavljati športsku djelatnost putem obrta?

Člankom 18. stavak 1. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), športske djelatnosti su sudjelovanje u športskom natjecanju, športska priprema, športska rekreacija, športska poduka, organiziranje športskog natjecanja, vođenje športskog natjecanja i upravljanje i održavanje športskom građevinom.

Članak 19. navedenog zakona propisuje da športsku djelatnost športske pripreme, športske rekreacije i športske poduke mogu obavljati fizičke i pravne osobe sukladno odredbama ovoga zakona, a članak 5. propisuje da se fizičkim osobama u sustavu športa smatraju športaši, treneri, osobe osposobljene za rad u športu, osobe koje sudjeluju u organiziranju i vođenju športskog natjecanja (športski sudac, športski delegat i športski povjerenik) te menadžeri u športu, a pravnim osobama u sustavu športa smatraju se udruge, trgovačka društva i ustanove koje se sukladno članku 20. upisuju u registar športskih djelatnosti koje vode uredi državne uprave u županiji odnosno Gradu Zagrebu prema sjedištu pravne odnosno prebivalištu fizičke osobe.

Iz svega navedenoga, Zakon o sportu ne propisuje mogućnost obavljanja športskih djelatnosti putem obrta.Koje ustanove provode programe osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u športu?

Programe osposobljavanja kadra u športu u smislu potrebne stručne spreme za obavljanje stručnih poslova u športu na način kako propisuje Zakon o sportu, provode ustanove za obrazovanje odraslih na temelju programa odobrenog od ministarstva zaduženog za područje obrazovanja. Na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport nalazi se popis programa ustanova za obrazovanje odraslih za osposobljavanje i usavršavanje. S obzirom da izdavanje rješenja nije u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za šport, već Ministarstva znanosti i obrazovanja, navedeni popis nije službena evidencija te postoji mogućnost da se neki odobreni programi ne nalaze na navedenom popisu.Može li Središnji državni ured za šport sufinancirati programe školskih športskih društava?

Središnji državni ured za šport iz sredstava Državnoga proračuna Republike Hrvatske, sufinancira programe i projekte i to udruga iz sustava športa i to isključivo putem natječaja koje objavljuje na svojoj službenoj mrežnoj stranici . Odgojno-obrazovne ustanove u kojima djeluju školska športska društva mogu biti prihvatljivi partneri u provedbi programa.

Na temelju članka 75. Zakona o športu („Narodne novine“, broj 76/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), programe zadovoljavanja javnih potreba u športu koji se odnose na financiranje športa djece i mladeži u provedbi izvannastavnih školskih športskih aktivnosti unutar školskog športskog društva provodi Hrvatski školski športski savez koji se financira iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Također, na temelju članka 76. Zakona o športu javne potrebe u športu, poticanje i promicanje športa, provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata te djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza, su programi odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno navedenom, školska športska društva u odgojno-obrazovnim ustanovama mogu se sufinancirati iz sredstava Hrvatskog školskog športskog saveza, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno putem županijskih športskih saveza, županijskih školskih športskih saveza te kao prihvatljiv partner  u provedbi programa putem natječaja koji provodi Središnji državni ured za šport.Koje sve programe i aktivnosti športskih udruga sufinancira Središnji državni ured za šport?

Svi programi i aktivnosti športskih udruga mogu se sufinancirati isključivo putem natječaja/javnog poziva koje Središnji državni ured za šport objavljuje na svojoj mrežnoj stranici sdus.gov.hr te ne postoji zakonska mogućnost sufinanciranja športskih programa osim putem natječaja.Vezano uz upis u razredne odjele za športaše mora li se dokumentacija koja donosi dodatne bodove za upis tražiti od nacionalnog športskog saveza?

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škola (NISpuSŠ)  www.upisi.hr. Kada Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojim mrežnoj stranici https://mzo.hr/ objavi Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole potrebno je voditi brigu o rokovima u vezi s prijavom u NISpuŠS. U slučaju da učenik u zadanom roku  ne iskaže interes za upis u razredne odjele za športaše (mora unijeti šport kojim se bavi i klub), neće steći uvjet za upis u razredne odjele za športaše. Na temelju prijava u NISpuSŠ, Središnji državni ured za šport dostavlja nerangirane liste prijavljenih učenika-športaša po športovima odgovarajućim nacionalnim športskim savezima. Postupak rangiranja provode nacionalni športski savezi na temelju svojih kriterija koji moraju biti javno objavljeni na njihovim mrežnim stranicama. Daljnje bodovanja za učenika-športaša nakon rangiranja nacionalnog športskog saveza provodi se sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.Mora li se pokrenuti postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije koja je stečena na području bivše države (Jugoslavija)?

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, člankom 48. („Narodne novine“, broj: 82/15) propisuje da su diplome, svjedodžbe i druge javne isprave kojima se potvrđuje uspješno završeno formalno obrazovanje i po potrebi stručno usavršavanje i osposobljavanje koje je izdalo nadležno tijelo na području bivše Jugoslavije prije 8. listopada 1991. godine izjednačene po pravnoj snazi s diplomama, svjedodžbama i drugim javnim ispravama koje su izdala nadležna tijela Republike Hrvatske te ne podliježu provjeri u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.Na koji način se može pokrenuti postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije?

Središnji državni ured za šport provodi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u športu u Republici Hrvatskoj za športskog trenera, športskog učitelja/instruktora i športskog voditelja sukladno Pravilniku o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa („Narodne novine“, broj: 49/17).

Detaljne upute možete pronaći na poveznici Središnjeg državnog ureda za šport.

Međunarodna suradnja

Gdje se podnosi zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva športaša čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku?

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva športaša čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku podnosi se osobno policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika.Tko izdaje mišljenje o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo športaša?

Mišljenje o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo izdaje Središnji državni ured za šport na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova.Da li je potrebno priložiti mišljenje o postojanju interesa i drugih športskih institucija?

Kako bi zahtjev bio potpun podnositelj zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva po Članku 12. Zakona o hrvatskom državljanstvu po privilegiranom načinu mora priložiti mišljenje o postojanju interesa Hrvatskog olimpijskog odbora, nacionalnog saveza predmetnog sporta te sportskog kluba u kojem je potrebno dobro obrazložiti u čemu je interes Republike Hrvatske za prijem predmetnog športaša u hrvatsko državljanstvo po olakšanim uvjetima propisanim člankom 12. Zakona te iz kojih razloga se takav interes ne bi mogao ostvariti bez njegovog primitka u hrvatsko državljanstvo.Gdje se možemo uključiti u aktivnosti Europskog tjedan sporta?

U aktivnosti Europskog tjedna sporta možete se uključiti direktnim kontaktom s djelatnicima Ureda putem elektroničke pošte na europski-tjedan-sporta@sdus.hr, putem službene internet stranice projekta Europski tjedan sporta ili možete samoinicijativno organizirati aktivnosti unutar Tjedna. Iste bi, ukoliko želite koristiti termine i krilaticu #BeActive, trebale biti provođene u skladu s pravilima i vrijednostima koje Europski tjedan sporta promiče. Više o tome možete saznati na službenoj stranici Europske komisije.Gdje se možemo informirati vezano uz pitanja za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda temeljem Poziva „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport”?

Sve informacije o Pozivu „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport” dostupne su na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i diretno na poveznici. Nadalje, pitanja u vezi s Pozivom prijavitelji mogu poslati elektroničkim putem na adresu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku esf@mdomsp.hr. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla u vrijeme obustave ili nakon što je Poziv zatvoren. Sva zaprimljena pitanja s odgovorima objavljuju se na navedenoj internetskoj stranici ESI fondova najkasnije 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja svakog pitanja.Tko objavljuje Poziv za prijavu na projekte kroz Erasmus+: Sport program?

Sve Pozive za prijavu projektnih prijedloga kroz programe poput Erasmus+ Sport programa objavljuju se na stranicama Europske komisije. Također, možete pratiti i službenu stranicu Središnjeg državnog ureda za šport, na kojoj se također može dobiti informacija o objavljenom pozivu Europske komisije.