Stručne kvalifikacije u športu

Zakon o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) člankom 9. propisuje da je trener osoba koja programira i provodi športsku pripremu, športsku rekreaciju i športsku poduku, a člankom 10. da se osobom osposobljenom za rad u športu smatra osoba koja podučava građane osnovnoj tehnici pojedinog športa ili provodi športsku rekreaciju građana, a osposobljena je za taj rad putem ustanove za osposobljavanje kadra u športu, s time da športsku-rekreaciju građana može provoditi samo na temelju programa kojega je izradila osoba koja ima najmanje stručnu spremu propisanu za trenera prvostupnika.

Formalno obrazovanje za navedene stručne poslove u području športa može se steći putem visoko obrazovnih programa i formalnih programa osposobljavanja i usavršavanja.