Financiranje krovnih športskih organizacija

Središnji državni ured za šport temeljem članka 75. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) financira javne potrebe u športu na državnoj razini koje se, između ostaloga, odnose i na djelovanje nacionalnih športskih saveza, Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, Hrvatskoga sportskog saveza gluhih, Hrvatskog akademskog sportskog saveza i Hrvatskog školskog sportskog saveza.

 

 Pisane vijesti